Catalan English Spanish

Ocupació Ajudem a millorar l'ocupabilitat de les persones

Els Plans d'Ocupació són projectes destinats a la contractació de treballadors/es desocupats/ades per a la realització d'obres o serveis d'interès general i social per al nostre municipi

Els treballs desenvolupats poden pertànyer a diferents àmbits, com la prevenció d'incendis, la millora dels carrers, l'atenció a les persones, activitats de foment de l'esport...

La durada dels projectes és variable, però habitualment és de 6 mesos.

L'objectiu és proporcionar oportunitats d'ocupació a treballadors/es en situació d'atur que per les seves característiques tinguin dificultats per trobar una ocupació. D'aquesta manera, millorant amb experiència i formació en la professió s'afavoreix que puguin trobar una feina una vegada finalitzat el pla.

Dins del contracte de treball, els treballadors/es reben formació que pot ser transversal (prevenció de riscos laborals, informàtica, català,...) o professionalitzadora (sobre alguna matèria relacionada amb el lloc de treball que ocupa el treballador/a).

Persones inscrites a l'atur com a demandants d'ocupació que, a més a més, reuneixin els requisits del lloc de treball ofert i els requisits de la convocatòria.

La selecció dels candidats/es es fa procurant la major adequació del treballador/a al lloc de treball ofert. Es donarà preferència a aquelles persones que, segons normativa vigent del SOC, es consideri que s'ha de prioritzar.

L'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) és qui supervisa el procés de contractació per garantir que tots/es els/les treballadors/es contractats/ades reuneixen els requisits establerts en la convocatòria.

Per norma general els Plans d'Ocupació es realitzen un cop a l'any. No hi ha establert un calendari fix. Depèn de quan el Servei d'Ocupació de Catalunya obri la convocatòria.

Generalment s'inicien abans de finalitzar l'any i han d'estar finalitzats abans del 30 de juny de l'any següent.

Àrea d'Ocupació de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell

Oficines de Treball de la Generalitat (OTG)

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

banerPuntFeina
banerTallersCapsules
banerServeiSIL
banerProjecteBarris

 

banerRegistre