information 2910620 1920

L'ingrés mínim vital és una prestació de naturalesa econòmica que garanteix un nivell mínim de renda a les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica en els termes que es defineixen en el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital.

Persones beneficiàries:

- Les persones integrants d'una unitat de convivència.

Unitat de convivència és la constituïda per totes les persones que resideixin en un mateix domicili i que estiguin unides entre si per vincle matrimonial o com a parella de fet o per vincle fins al segon grau de consanguinitat, afinitat, adopció, i altres persones amb les que convisqui en virtut de guarda amb fins d'adopció o acolliment familiar permanent. I, també:

a) La constituïda per una persona víctima de violència de gènere que hagi abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb fins d'adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.

b) La constituïda per una persona acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb fins d'adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, que hagi iniciat els tràmits de separació o divorci.

c) La formada per dues o més persones d’almenys 23 anys i menors de 65 que, sense mantenir entre si una relació de les consignades en aquest precepte, habitin en un mateix domicili en els termes que es determinin. En els casos en què una o diverses persones comparteixen habitatge amb una unitat de convivència, s'entén que no formen part d'aquesta a efectes de la prestació, considerant l'existència de dues unitats de convivència, una formada per les persones que no tenen vincle entre si i una altra la constituïda pels membres d'una família, o, si escau, d'una unitat de convivència constituïda pels membres de la família o relació anàloga i una persona beneficiària individual.

- Les persones d'almenys 23 anys i menors de 65 anys que viuen soles, o que, compartint domicili amb una unitat de convivència de l’apartat c) anterior, no s'integren en la mateixa, sempre que concorrin les següents circumstàncies :

1r - - No estar unides a una altra per vincle matrimonial o com a parella de fet en els termes definits en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu, 8/2015, de 30 d'octubre, llevat les que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci o les que es trobin en altres circumstàncies que puguin determinar per reglament, a les que no se'ls exigirà el compliment d'aquesta circumstància.

2n - No formar part d'una altra unitat de convivència, de conformitat amb el que preveu el present Reial decret llei.

No s'exigirà el compliment dels requisits d'edat, ni els que preveuen aquests apartats en els supòsits de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual.

No poden ser beneficiàries de la prestació de l'ingrés mínim vital les persones usuàries d'una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent i finançada amb fons públics, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual, així com altres excepcions que s'estableixin reglamentàriament.

Titulars de l'ingrés mínim vital.

1. Són titulars d'aquesta prestació les persones amb plena capacitat d'obrar que la sol·licitin i la percebin, en nom propi o en nom d'una unitat de convivència.

2. Les persones titulars, que estiguin integrades en una unitat de convivència, han de tenir una edat mínima de 23 anys, o ser major d'edat o menor emancipat en cas de tenir fills/es o menors en règim de guarda amb fins d'adopció o acolliment familiar permanent, i hauran de ser menors de 65 anys. Excepcionalment, quan la unitat de convivència estigui integrada només per majors de 65 anys i menors d'edat o incapacitats judicialment, serà titular el més gran de 65 anys que sol·liciti la prestació.

En cas de no integrar-se en una unitat de convivència, l'edat mínima de la persona titular serà de 23 anys, excepte en els supòsits de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual, en els quals s'exigirà que la persona titular sigui major d'edat.

Requisits d'accés:

  • Tenir residència legal i efectiva a Espanya d’almenys un any ininterromput, excepte en situacions de víctimes de violència de gènere, tràfic amb finalitats d’explotació sexual i víctimes d’explotació sexual, més enllà de la seva situació administrativa.
  • No tenir rendes, ingressos o patrimoni suficients, en els termes que estableix l’esmentat Reial decret llei.
  • Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents a les que poguessin tenir dret, en els termes que es fixin per reglament. Exceptuats els salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per les comunitats autònomes.
  • Si no estan treballant i són majors d'edat o menors emancipats, figurar inscrites com a demandants d'ocupació, excepte en els supòsits que es determinin reglamentàriament.
  • Les persones beneficiàries hauran d'haver viscut de forma independent durant almenys tres anys abans de la sol·licitud de l'ingrés mínim vital. (Entenent que una persona ha viscut de forma independent si ha estat en situació d'alta en qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social durant almenys dotze mesos, continuats o no, i sempre que acrediti que el seu domicili ha estat diferent al dels seus progenitors, tutors/es o acollidors/es durant tres anys immediatament anteriors a la sol·licitud). Aquest requisit no s'exigirà a les persones que per ser víctimes de violència de gènere hagin abandonat el seu domicili habitual, a les que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci o a les que es trobin en altres circumstàncies que puguin determinar reglamentàriament.
  • Quan les persones beneficiàries formin part d'una unitat de convivència, s'exigirà que la mateixa estigui constituïda durant al menys l'any anterior a la presentació de la sol·licitud, de forma continuada.

Durada:

La prestació es percebrà mensualment. El dret a percebre aquesta prestació es mantindrà mentre subsisteixin els motius que van donar lloc a la seva concessió i es compleixin els requisits i obligacions que preveuen al Reial decret llei que l’estableix.

Sol·licitud:

Es podrà sol·licitar a partir del 15 de juny, tot i que, per a les sol·licituds presentades en els tres primers mesos, es concedirà amb efectes retroactius a l'1 de juny, si queden acreditats el requisits a aquesta data. Si la sol·licitud es presenta transcorreguts tres mesos, els efectes econòmics es fixaran el dia primer del mes següent a la presentació de la sol·licitud.

Es podrà presentar sol·licitud a través de la seu electrònica de la Seguretat Social: comprova com pots omplir la teva sol·licitud pas a pas: https://www.noticiastrabajo.es/wp-content/uploads/2020/05/Canales-de-solicitud-IMV.pdf

A més, es permetrà l'accés a través dels ajuntaments un cop se signin els convenis previstos i en els Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social quan reprenguin l'atenció a el públic.

Simulador per comprovar si pot ser beneficiari i l'import

Més informació